Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyŠpeciálna základná škola internátna Poľný Kesov
Adresa školyPoľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Mojmírovce
Telefón+421 037 7787121
E-mailskola@szspolnykesov.edu.sk
WWW stránkaszsipolnykesov.edupage.org
Zriaďovateľ Okresný úrad Nitra - odbor školstva

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľĽubomír Obert   
Zástupca riaditeľaMária Sýkorová   
Vedúci vychovávateľJuraj Gašparík   
HospodárkaGabriela Sulíková   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Palatická Monika 
zást. organizácieMgr. Drábiková Jozefína 
 Gašparíková Anna 
 Kurajdová Eva 
 Sulíková Gabriela 
zást. zriaďovateľaAneta Cagáňová 
 Mgr. Pauličková Mária 
 MUDr. Tencerová Dagmar 
 Štefanovičová Iveta 
 Svateníková Mária 
 Ing. Soňa Belanová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
   zjednocuje prácu všetkých ped. zam.
    
metodické orgányMgr. Palatická, Proksová  
inventarizačná,vyraď. a likv. komisiaKukanová  
škodová komisiaMgr. Sýkorová  
poradný zborPaedDr. Koppan  

Poradné orgány riaditeľa školy:

 

Na skvalitnení a zvyšovaní účinnosti riadiacej práce a výchovno-vzdelávacej činnosti sa podieľali :

 1. Pedagogická rada, ktorá usmerňuje a zjednocuje prácu všetkých pedagogických zamestnancov, rieši najdôležitejšie úlohy školy, prerokúva plán práce a hodnotí jeho plnenie, prerokúva výsledky edukačného procesu. Je najvyšším poradným orgánom  riaditeľa školy. Jej postavenie, poslanie a rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady.
 2. Gremiálna a operatívna porada riaditeľa školy - prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti školy. Zúčastňujú sa na nej všetci vedúci zamestnanci školy. Podľa obsahu rokovania sú prizvaní aj ďalší pedagogickí zamestnanci: výchovný poradca, vedúci metodických orgánov, zástupca rady školy, prípadne iné osoby.
 3. Metodické orgány - na škole pracujú dve met. orgány - metodické združenie učiteľov a metodické združenie vychovávateľov. Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň edukačného procesu. Za vedúcich met. orgánov sú vymenovaní najskúsenejší pedagógovia, s dobrými organizačnými schopnosťami.
 4. Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia  - inventarizačná komisia sa riadi príslušnými predpismi o vykonaní inventarizácie a o správe majetku. Vyraďovacia komisia  posudzuje návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie neupotrebiteľných predmetov. Likvidačná komisia zrealizuje likvidáciu neupotrebiteľných predmetov odsúhlasených vyraďovacou komisiou a schválených riaditeľom školy.
 5. Škodová komisia - navrhuje riaditeľovi školy uplatňovanie nárokov alebo postihov voči zamestnancom, ktorí spôsobili škole škodu.
 6. Stravovacia komisia - sa riadi vyhláškou o školskom stravovaní č. 366/2007 Z. z.
 7. Poradný zbor - prerokúva zaradenie žiakov do špeciálnej školy.
 8. Komisie zasadajúce jednorazovo - zasadajú napr. pri komisionálnych skúškach a pod.

 

   Rozsah kompetencií poradných orgánov  je vymedzený v rokovacom poriadku.

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet tried, počet žiakov, počet výchovných skupín

-        počet tried:                                                                  5

-        počet žiakov:                                                             36

-        počet žiakov navštevujúcich LVS:                            28

-        počet denne dochádzajúcich žiakov:                         0

-        počet žiakov na internáte                                            8

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

c)    Údaj o prijatých žiakoch na štúdium na Odborné učilište

     

Po úspešnom absolvovaní prijímacích pohovorov všetci žiaci 9. ročníka  boli prijatí                     na odborné učilište.

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

           Priemerný prospech jednotlivých tried koncoročnej klasifikácie – variant A

 

 

 

Roč.

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

 

SJL

VEU/VLA

FYZ

CHE

BIO

DEJ

GEO

OBV

ETV

MAT

INV

PRV

SVP

VYV

HUV

TEV

Ø

1.-3.

1,2

1,1

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

1,0

 

1,0

1,0

1,0

1,0

 5.-6.

2,5

2,2

 

 

 

 

 

 

1,3

1,7

1,2

1,0

 

1,0

1,1

1,6

1,5

 4.-7.

2,9

 

3

 

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

2,3

1,2

1,5

1,5

1,1

1,0

1,2

1,7

8.-9.

1,8

 

1,6

1,0

1,6

1,5

1,3

1,1

1,0

1,6

1,0

1,3

1,1

1,3

1,0

1,5

1,3

Ø

1,2

1,5

2,3

1,0

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,6

1,1

1,2

1,3

1,2

1,0

1,4

 

 

Štruktúra tried

f)   Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2012/2013

 

Pri výchove a vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím sa podľa § 94 ods. 2 písm. a)

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 245/2008 Z. z.)

postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov

s touto diagnózou v základnej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z.,

t.j. v špeciálnej základnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím a v ďalších školách pre

ţiakov so zdravotným znevýhodnením, v špeciálnych triedach základných škôl alebo pri

individuálnom začlenení.

Vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o žiakov

s mentálnym postihnutím v školách, kde sú vzdelávaní.

Podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., základná škola podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá

vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii

s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na

a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,

b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,

Obsah vzdelávania pre 2. – 6. ročník špeciálnej základnej školy variant A, B a C, ako súčasť Vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom MŠ SR-4255/2010-914 dňa 19. marca 2010.

Rámcový obsah vzdelávania pre 3. - 7.  ročník, obsah vzdelávania 4. – 8. a  9.  ročník.

 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

g)   Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

 

Špeciálna škola

počet

LVS

počet

 

 

 

 

Zamestnanci školy

7

Zamestnanci LVS

28

Z toho pedagogickí zamestnanci

7

Z toho pedagogickí zamestnanci

9

- kvalifikovaní

7

- kvalifikovaní

9

- nekvalifikovaní

0

Nepedagogickí zamestnanci

19

Dopĺňajú si vzdelanie

 

Z počtu nepedagogických zamestnancov

 

 

 

- psychologička

1

 

 

- zdravotná sestra

1

 

 

- THP

3

 

 

- pomocné vychovávateľky

5

 

 

- upratovačky

2

 

 

- kurič - záhradník

1

 

 

- vodič - údržbár

1

 

 

- práčka -  krajčírka

1

 

 

Školská kuchyňa a jedáleň

4

 

 

Zamestnanci  spolu

28

Spolu počet zamestnancov

35

 

 

Z celkového počtu zam. počet

pedagogických zamestnancov

 

16

 

 

 

 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 77
vychovávateľov 99
asistentov učiteľa 11
    
spolu 1717

Predmety vyučované nekvalifikovane

Všetky predmety sú vyučované kvalifikovane.

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

h)   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania / počet

 

 

ukončilo

pokračuje

začalo

Adaptačné

2

2

 

 

Inovačné

2

 

2

 

Funkčné

 

 

 

 

Funkčné inovačné

 

 

 

 

Kvalifikačné

2

 

2

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Práca s prírodným materiálom

Detský čin roka 2010

Projekt - Virtuálna knižnica

Projekt Deti Dunaja - Tri prasiatka

Tvorivé dielne - arteterapia

Prehliadka tvorivosti špeciálnych škôl

Canisterapia

Deň polície

Hipoterapia

Škola podporujúca zdravie

Cvičenia a hry vo vode

Mikulášsky program v CVČ Domino Nitra

Prednes poézie a prózy

Projekt NG Nitra - Tvoriť môže každý

Stretnutie s Mikulášom

Deň matiek

Privítanie priateľov z Holandska

Zelený svet - medzinárodná súťaž

Návšteva BD - Zabudnutý čert

Výtvarná súťaž  Dobrý deň, Nitra

Odmenové výlety do Nitry

Deti a Vianoce – SPP Bratislava

Exkurzie

Športové súťaže organizované PZ P. Kesov

Agrokomplex - výstava Anakonda

KOS Nitra - ukážky ľudových remesiel

Týždeň zdravia

Celoslovenský výtvarný salón znevýhodnených detí

Školské kolo športových hier

Svetový deň výživy

Návrh žiackej knižky

Európsky deň bezpečnosti

Ilúzia priestoru –  výstava výtvarných prác

Beseda s absolventkou našej školy

Moja rodina      Zlaté Moravce

Obrázky z plast. vrchnáčikov- inklúzia

OZ Pro Futuro - Farebný svet

Výstava školských zošitov

 

Deň požiarnikov

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

j)   P r o j e k t y   š k o l y

 

Základným východiskom  našej práce bola:

-        režimová aplikácia skupinových foriem práce, opierajúce sa o časový harmonogram dňa a týždňa

-        systém bodovania a hodnotenia

-        individuálna práca  viazaná na psychológa

-        intenzívna starostlivosť pediatra, pedopsychiatra, neurológa a zdravotnej sestry LVS

 

V terapeuticko - výchovnej oblasti sme úspešne pokračovali realizovaním projektov: canisterapia, hipoterapia, tvorivé dielne – prvky arteterapie, relaxačné cvičenia a hry vo vode, inklúzia, dramatoterapia.

Veľmi kladne hodnotím projekt  Deň ako dospelý - zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti. Projekt sme zrealizovali za pomoci finančného prispenia  Nadácie detí Slovenska.

 

Aj ja som súčasťou sveta - týmto projektom  sme sa  zamerali na uľahčanie celkovej adaptácie detí na nové prostredie a hľadanie  cesty ako sa  priblížiť  k  občanom  Poľného Kesova.

Na aktivite " Naše ručičky" deti pre každý dom - rodinu vytvorili pozdrav: tekvičkovú girlandu s venovaním , vianočný pozdrav v tvare vianočných stromčekov aj veľkonočný pozdrav.

 

Projekt "Viem, chcem, dokážem" - cieľom nášho projektu bolo pomocou rôznych aktivít (tvorivé dielne, rezbárska dielňa, inklúzie so ZŠ, pripraviť pozdravy pre občanov Poľného Kesova, vernisáž diel detí a Ďeň otvorených dverí).

 

Vytýčené úlohy v rámci projektu Škola podporujúca zdravie sme splnili. V rámci realizácie projektu sme deti viedli k úcte k zdraviu, pestovali vzťah k zdravému životnému štýlu, k aktívnej tvorbe podmienok životného prostredia. Učili sme ich poznať, pestovať a využívať rôzne liečivé bylinky. Uskutočnili sme zaujímavé aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Európskemu dňu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v oblasti dopravnej výchovy.

Pripravili sme Deň otvorených dverí, kde sme prezentovali školské zošity, výtvarné a ručné práce detí, premietali sme videozáznamy z rôznych aktivít našich detí, uskutočnených počas školského roka.

Kladne hodnotím projekt Tvorivé dielne, ktorý umožnil deťom spoznať netradičné výtvarné techniky, prežívať radosť z efektívnej tvorby prostredníctvom počítačového softvéru a možnosť spoznať prácu na hrnčiarskom kruhu.

V rámci enviromentálnej výchovy sme sa zapojili do projektu Ekostopa.

Účinnosť nášho výchovného pôsobenia prehĺbil aj preventívny projekt Správaj sa normálne.

Uvedené projekty boli náročné na prípravu a organizáciu, ale ich výsledky boli pre deti veľkým prínosom.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

l)   P r i e s t o r o v é    m a t e r i á l n e   p o d m i e n k y   š k o l y

 

Priestorové podmienky školy sú nasledovné:

K dispozícii je jedna budova v trvalom užívaní. Okolo budovy  je rozľahlý areál s dvomi

skleníkmi, so školskými pozemkami, ovocným sadom, športovými ihriskami, kvetinovými

záhonmi a dobre vybudovaným detským ihriskom.

Vnútorné priestory školy tvorí   5 tried, krajčírska dielňa, drevo a kovodielňa, počítačová

učebňa, telocvičňa,  4 cvičné kuchynky, 2 relaxačné miestnosti, komunitná miestnosť, terapeutická  miestnosť a školská jedáleň.

Uvedené priestory sú funkčne zariadené. Vybavenie školy učebnými pomôckami je                     na priemernej úrovni, vybavenie didaktickou technikou je dobré.

 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1

m)  F i n a n č n é  a  h m o t n é  z a b e z p e č e n i e   v ý c h o v n o – v z d e l á v a c e j    

       č i n n o s t i   š k o l y

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ v Nitre

spolu tvorili:             449.996, -

Z toho mzdy:            264.143, - €

Odvody:                     90.692,-  

Prevádzka:                 92.557, - €

Bežné transfery:            1.312,- €

Kapitálové výdavky:            0,- €

 

Finančné prostriedky boli čerpané:

Na položke energie:  na úhrada elektrickej energie, plynu, telefónu, vody, poštovné.

Na položke materiál: knihy, učebné pomôcky, nákup tonerov,  kancelárskych potrieb a pomôcky, osobnú spotrebu dieťaťa, nákup drogistického tovaru, ochranných pracovných pomôcok, odevov a obuv, mat. do dielne, mat. do ŠJ, lieky, strava zamestnancom,

benzín do kosačky,

Na položke dopravné:  benzín, servis auta, náhradné diely do auta, poistenie auta, prepravné detí

 Na položke oprava a údržba: maľovanie priestorov budovy školy, opravy práčky a sušičky, čistenie kanalizácie, vývoz smetí, oprava elektrického vedenia, oprava elektrickej rúry v ŠJ, oprava hasiacich prístrojov

Na položke služby:  poistenie budovy školy a bytovky, poplatok za nezamestnávanie občanov zo ZŤPS, školenie vodiča revízia plynovej kotolne,  revízia dymovodov, poplatky bezpečnostnej techničke.

Na položke bežné transfery: nemocenské, cestovné a odchod do dôchodku.

 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

n)  A n a l ý z a  p l n e n i a  cieľov v koncepčnom zámere rozvoja školy a zariadenia

 

Cieľom našej školy a zariadenia v školskom roku  našej školy bolo :

 

1.      Prehĺbiť  liečebno-výchovné  pôsobenie na deti

2.      V duchu tvorivo – humanistickej pedagogiky skvalitniť edukačný proces

3.      V rámci možnostiach postihnutia žiakov  dosiahnuť čo najvyššiu možnú  gramotnosť  v IKT

 

V spolupráci psychológa, učiteľa, vychovávateľa a zdravotnej sestry sme pre každé dieťa vypracovali intervenčný plán, s ktorým sa oboznámil každý pedagogický zamestnanec. Plnenie plánov sme systematicky vyhodnocovali a podľa potreby modifikovali.

Základným východiskom našej práce bola režimová aplikácia skupinových foriem práce opierajúcích sa o časový harmonogram dňa a týždňa a systém bodovania a hodnotenia.

Všetky dôležité otázky života v LVS ako i  výchovno-vzdelávacie problémy detí sme riešili                  na komunitných sedeniach, pri odovzdávaní a preberaní detí, na triednických hodinách.             Na komunitných sedeniach v rámci okienok  „ Chválim“ a „Mám problém“  sa odovzdávali  rôzne informácie, prezentovali sa názory, prebiehala  najmä  diskusia.

Dôležitou súčasťou našej práce bolo hodnotenie správania pomocou bodovacieho systému. Správanie  detí každý deň  bodovali učitelia, vychovávatelia  a nočné vychovávateľky. Bodovanie správania formou numerického vyhodnotenia zjednodušovalo hodnotenie a            pre deti zvyšovalo jeho zrozumiteľnosť. Bodové hodnotenie bolo vždy spojené verbálnym hodnotením správania. Bodovanie správania sa vyhodnocovalo raz týždenne na hodnotiacej komunite za prítomnosti pedagogických  zamestnancov a psychológa. Na základe tohto  hodnotenia dieťa bolo zaradené do jedného z troch stupňov:  zelený, oranžový, červený stupeň.

V tomto školskom roku sme  zlepšili vybavenosť terapeutickej miestnosti a prehĺbili sme individuálnu starostlivosť zo strany psychológa.

 

 

2.   Úlohu skvalitniť edukačný proces v duchu tvorivo-humanistickej pedagogiky

 

sme mali zapracovanú do celoročného plánu školy, do plánu metodických združení učiteľov a vychovávateľov, do plánov triednych učiteľov ako i do plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti vedenia školy.

Počas pracovných a pedagogických porád, pri Ranných sedeniach učiteľov,  pri hospitačnej činnosti i osobných rozhovoroch s pedagogickými zamestnancami školy bolo zjavné, že si danú úlohy vzali za svoje a v rámci svojich schopností a možností sa usilovali:

-        vytvárať pozitívnu klímu v skupine: srdečnosť, empatia, sebapoznávanie, akceptácia citu, konfrontácia, autentickosť

-        používať objavujúce, zážitkové formy učenia

-        využívať rôzne  rolové a situačné hry a najmä mať rád každé dieťa, veriť mu  a podporiť jeho všestranný rozvoj

 

3.   V rámci postihu žiakov dosiahnuť čo  najvyššiu možnú gramotnosť  v  IKT

 

Túto úlohu sme sa snažili čo najefektívnejšie plniť prostredníctvom :

-        dôsledne pripravených hodín informatickej výchovy

-        využívaním interaktívnej tabule

-        zriadením počítačového  krúžku

-        zakúpením  nových výukových CD programov

-        deti mali možnosť  prostredníctvom e-mailu komunikovať  so svojimi rodinami

-        na hodinách MAT, SJL, HUV, VYV, DEJ, OBV deti často pracovali s výukovými PC programami

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

o)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky

 

 

 

Návrhy opatrní na skvalitnenie práce a odstránenie nedostatkov:

 

Ø skvalitňovať terapeutické a inovatívne formy a metódy práce

Ø spestriť náplň výchovnej činnosti

Ø úzko spolupracovať s ÚPSVa R pri zabezpečovaní pravidelnej školskej dochádzky

Ø zvýšenú pozornosť venovať vedeniu pedagogickej, žiackej a ostatnej dokumentácie

Ø hľadať spôsob skvalitnenia komunikácie medzi všetkými zamestnancami školy

Ø pokračovať v  spolupráci s inštitúciami a sponzormi

 

 

Silné stránky

Slabé stránky

Ø  zahraničné aktivity

Ø  úplná kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Ø  veľmi dobré podmienky k pracovnému vyučovaniu – skleníky, školské políčka, ovocný sad, dielne, cvičné kuchynky

Ø  dobré možnosti športového vyžitia – športové ihriská, plavecký výcvik, dobrá spolupráca s TJ obce, vhodné podmienky na turistiku

Ø  dobrá spolupráca s obcou a blízkym okolím, rôznymi organizáciami

Ø  spolupráca s nadáciami

Ø  menšie medzery v komunikácii medzi jednotlivými úsekmi

Ø  pribúdajúce  sociálne slabé rodiny

Ø  havarijný stav elektroinštalácie

 

 

 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

 

Z hľadiska celkovej somatickej a psychickej rovnováhy sme ponúkali žiakom dostatok príťažlivých aktivít, ktoré ich dokázali citovo uspokojiť a pomohli im dosiahnuť vytýčený cieľ. Pôsobili sme na žiakov v súlade s ich individuálnymi osobitosťami tak, aby boli schopní disponovať vedomosťami, schopnosťami a na základe nich sa správne rozhodovať, samostatne a tvorivo  myslieť, aby boli schopní vážiť si seba samého, aby boli ohľaduplné a tolerantné k iným, aby vhodne komunikovali s rovesníkmi i dospelými, aby sa aktívne zúčastňovali aktivít, ktoré posilňujú ich sebadôveru a potrebu sebarealizácie. Nepredkladali sme žiakom hotové poznatky ale rozvíjali sme ich predstavivosť, dávali sme im priestor na kladenie otázok a poskytovali im materiál na myšlienkové operácie. Rozvíjali sme zmysel pre povinnosť, zodpovednosť, pracovitosť, samostatnosť, vzťah ku kolektívu, priateľstvo, rozvíjali zdravé a prirodzené sebavedomie. Pomáhali sme žiakom vhodne sa správať a konať v konkrétnych situáciách voči sebe i okoliu. Rozvíjali sme schopnosť vnímať, pozorovať, sústrediť sa, zapamätať si, ale aj záujem o hľadanie, skúmanie, zoznamovanie sa s novým a záujem prekonávať prekážky.

 

-        Vyhodnotenie práce MZ: 

Oceňujem iniciatívny prístup a aktivitu pri príprave školského vzdelávacieho programu,  vzdelávacieho programu pre žiakov 4. a  8. ročníka s mentálnym postihnutím ISCED 1 - primárne vzdelávanie a plánov špeciálno-pedagogickej intervencie.

Kladne hodnotím snahu o precízne vedenie školskej dokumentácie ako i snahu o  skvalitnenie spolupráce medzi učiteľmi a vychovávateľmi.

Prínosom  pre edukačný proces bolo i vzdelávanie učiteľov  v programe RNA  a aScAgenda.

Komunikáciu medzi  vedením a metodickými orgánmi hodnotím ako  veľmi dobrú. 

 

-        Vyhodnotenie plánu exkurzií, výletov:

Aj v tomto roku sme organizovali  odmenové výlety, ktoré  motivačne pôsobili  na zlepšenie správania detí :

-          návšteva výchovného koncertu ZUŠ J. Rosinského

-          Zvony šťastia - prehliadka tvorivosti špeciálnych škôl a zariadení nitrianskeho regiónu

-          návšteva bábkového divadla a filmového predstavenia v Nitre

-          návšteva interaktívnej výstavy „ Vláčiky“ a exponátov - Svet dinosaurov OC Mlyny Nitra

-          návšteva Nitrianskej galérie

-          prezentácia a predaj detských výrobkov - Deň krivých zrkadiel

-          návšteva termálneho kúpaliska - relaxačné plávanie a hry vo vode

-          výlet do Bojníc

 Exkurzie do krajčírskej dielne, drevoobrábacej, zámočníckej a polygrafickej dielne ako i návšteva Ekofarmy, Poľnohospodárskeho múzea v Nitre poskytli žiakom množstvo nových informácií a  zážitkov.  

 

-        Vyhodnotenie práce výchovného  poradcu:

Prácu výchovného poradcu hodnotím kladne  -intenzívne spolupracoval  s triednymi učiteľmi a so zákonnými  zástupcami žiakov, využil možnosť  Dňa otvorených dverí na blízkych odborných učilištiach,  vypracoval  a  realizoval  plán boja proti kriminalite a ostatným  negatívnym javom,  angažoval sa v protidrogovej prevencií.

 

-        Vyhodnotenie medzinárodných aktivít:

Aj v tomto školskom roku  sme pokračovali v spolupráci  so školou vo Venray  v Holandsku. Škola nám darovala materiál a pomôcky na výtvarné aktivity a školský nábytok.

 

-        Vyhodnotenie plnenia  komplexných  liečebných  programov:

V spolupráci  psychológa , učiteľa, vychovávateľa  a zdravotnej sestry bol vypracovaný intervenčný plán pre každé dieťa, s ktorým  sa oboznámil každý pedagogický zamestnanec .  Plány sme systematicky vyhodnocovali  a podľa potreby modifikovali. 

K polroku a ku koncu školského roka sme na základe dosiahnutých výsledkov vypracovali odporúčania pre zákonných zástupcov.  Z týchto  odporúčaní  vyplývalo , že 3 deťom sme navrhli návrat do kmeňovej školy, jednému žiakovi sme navrhli  umiestnenie v RC .

 

 

 

 

-        Vyhodnotenie činnosti školského psychológa

Činnosť psychologičky hodnotím ako veľmi  efektívnu a to v dvoch rovinách:

a)  práca s deťmi:

-          individuálne psychologické poradenstvo a psychoterapia detí umiestnených v LVS,

-          sprevádzanie detí v adaptačnej fáze pobytu,

-          psychologické poradenstvo rodičom detí umiestnených v LVS ,

-          v spolupráci s vedúcim výchovy vedenie komunity, vytváranie bodového systému,

-          organizačné zabezpečovanie canisterapie, tvorivých dielní  a odmenových výletov detí.

b)  práca so zamestnancami:

-          veľmi oceňujem jej iniciatívu a aktivitu pri sprostredkovaní informácií medzi učiteľmi, vychovávateľmi, nočnými vychovávateľmi a zdravotnou sestrou,

-          intenzívne sa  zúčastňuje  ďalšieho vzdelávania

-          konzultačno – poradenské služby pre rodičov žiakov.

 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

b) Voľno-časové aktivity školy a zariadenia (§ 2 ods. 2 písm. b)

 

V rámci voľno-časových aktivít sme sa venovali ochrane životného prostredia a aktívne rozvíjali  environmentálne vnímanie žiakov. Organizovali sme separované zbery druhotných surovín ( papiera, PET fliaš a tetrapakových  obalov ).

Najzaujímavejšie  aktivity LVS:

 

September- Október 

 Ekologické hry, Šarkaniáda , Deň mlieka, Deň školských knižníc

 

November                  

Farebná jeseň – výstava výtvarných prác, Výchovný koncert, Divadelné predstavenie : O hlúpom Janovi, Prasiatko Kvik

 

December                   

Florbalový futbal, Zvony šťastia – prehliadka tvorivosti, Besiedka s kultúrnym programom pre členov nadácie Priatelia slovenských  detí – Holandsko

 

Január- Február          

Stavanie snehuliakov, Rýchle sane – hry v snehu, Fašiangový karneval, Najkrajšia  valentínka – inklúzia, ALFA Resusce – ukážka záchranárov

 

Marec- Apríl              

Gúľalo sa, gúľalo veľkonočné vajíčko, Kniha – priateľ človeka, aktivity  ku Dňu Zeme 

 

Máj- Jún                    

Čítanie nás baví,  Z lásky – besiedka ku Dňu matiek,  enviromentálne hry, Deň otvorených dverí v divadle A. Bagara, Športové hry, Deň krivých zrkadiel, Aj ja som súčasťou sveta – projekt, vernisáž výtvarných prác,Týždeň detskej radosti, Ďeň otvorených dverí

 

 

 

 

 

Krúžková činnosť

 

Názov krúžku

Počet žiakov

Výtvarný  krúžok

8

Rybárský krúžok

7

Športový  krúžok

7

Čitateľský krúžok 

7

Počítačový krúžok

7

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

c) Spolupráca školy s rodičmi,  poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 písm. c)

-          Návšteva  kultúrnych pamiatok  mesta Nitry

-          návšteva Poľnohospodárskeho múzea v Nitre

-          bábkové predstavenie :O psíčkovi a mačičke, Snehová kráľovná

-          filmové predstavenie  v Nitre

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

d) Vzájomné vzťahy medzi školou  a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

 

Naše zariadenie sa usiluje o efektívnu komunikáciu so svojim  okolím, predovšetkým            so zákonnými zástupcami detí, pediatričkou, neurologičkou, pedopsychiatričkou,  CPPPaP v Nitre, CŠPP v Nitre, obecným úradom, PZ v Mojmírovciach, MŠ a  ZŠ, s Poľovným združením a Požiarnym zborom, s nadáciou  Priatelia slovenských detí, nadáciou Deti Dunaja.

 

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Ľubomír Obert

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.09.2013

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi svhváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej

činnosti.

Dňa : 15.10.2011

Novinky

Kontakt

 • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
  Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
 • +421 037 7787121
  +421 037 6425089

Fotogaléria