Navigácia

K prijatiu dieťaťa do LVS je potrebné :

Postup pri prijímaní

K prijatiu dieťaťa do LVS je potrebné :

Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia  je psychologická a špeciálnopedagogická diagnostika v centre špeciálnopedagogického poradenstva, odborná lekárska diagnostika /neurológ, psychiater/.

O prijatí dieťaťa do školy rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcua písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP), vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Riaditeľ pred prijatím dieťaťa poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa.“ (§61 ods. (1) zákona č.245/2008 Z.z.) a  informuje v prvom kontakte  rodičov o podmienkach prijatia (písomná žiadosť rodiča, správy z odborných vyšetrení z príslušného poradenského zariadenia, spolupráca so školským špeciálnym pedagógom).

A.   žiadosť o prijatie dieťaťa do LVS ( zákonný zástupca) - príloha

B.   zdravotná dokumentácia a preukaz poistenca:

     - pri príjme je potrebné predložiť lekársky nález o poslednom vyšetrení

     - potvrdenie od obvodného lekára o bezinfekčnosti dieťaťa 

     - ak ukončujete zdravotnú starostlivosť dieťaťa u pediatra, priniesť potvrdenie kedy (presný dátum) došlo k ukončeniu starostlivosti

     - priniesť dostatočné množstvo liekov, ktoré boli dieťaťu predpísané

     - potvrdenie o odhlásení od pediatra,

     - optickú pomôcku, ak dieťa nosí okuliare

C.   výsledok psychologického vyšetrenia z pedagogicko-psychologickej poradne

D.   rozhodnutie o prijatí dieťaťa zo školy, ktorú dieťa navštevuje

E.   školské pomôcky

F    riadne označené oblečenie (podľa ročného obdobia)
Príloha:

Skolske_pomocky.pdf       

Ziadost_o_prijatie_dietata_do_LVS_(2).pdf

                        

                                                                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu Poľný Kesov
    Poľný Kesov Mojmírovská 70, 951 15 Poľný Kesov
  • +421 037 7787121

Fotogaléria